Zdarza się, że małżonek pomimo odebrania zawiadomienia o terminie rozprawy rozwodowej nie stawia się do Sądu. Często wynika to ze złośliwości małżonka, który grozi, iż skoro się nie stawi na rozprawę „nie da drugiej stronie rozwodu”. Wbrew jednak takim twierdzeniom „złośliwego” małżonka, Sąd może w razie jego nieobecności (przy prawidłowym jego zawiadomieniu o terminie rozprawy), wydać WYROK ZAOCZNY.

Sąd może wydać wyrok zaoczny:

  • jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie.

Sąd nie będzie mógł jednak wydać wyroku zaocznego w przypadkach, gdy np:

  • pozwany zajmie jakiekolwiek stanowisko procesowe, np. oświadczy, że nie uznaje powództwa i wnosi o jego oddalenie, pomimo, iż nie poprze swojego stanowiska żadną argumentacją
  • istnieją przesłanki do odrzucenia pozwu
  • sąd jest rzeczowo niewłaściwy
  • pozwany zażądał przeprowadzenia rozprawy pod swoją nieobecność

Z reguły, w razie wydania wyroku zaocznego Sąd przyjmuje za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba, że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa (artykuł 339 §  2 kodeksu postępowania cywilnego). W sprawach rozwodowych nie stosuje się jednak tego przepisu!

W sprawach rozwodowych, aby wydać wyrok zaoczny, Sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe.

Problematyczne może być to, iż w sprawach małżeńskich Sąd zarządza obligatoryjnie przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. A co, gdy jedna strona się nie stawi i nie można jej przesłuchać? Na szczęście, Sąd może przesłuchać tylko obecnego na rozprawie małżonka, bądź zupełnie pominąć dowód z przesłuchania obojga małżonków, w zależności od przyczyny nieobecności, co znajduje potwierdzenie w orzeczeniach Sądu Najwyższego.

 

 

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress