Orzekając rozwód sąd może, na zgodne żądanie małżonków, zaniechać orzekania o winie. W razie braku zgodnego żądania małżonków sąd orzeka jednak czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Aby stwierdzić, że jeden z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, druga strona musi to dobrze udowodnić. Wykazanie  wyłącznej winy małżonka niejednokrotnie jest bardzo problematyczne. Wystarczy bowiem, że w niewielkim stopniu drugi z małżonków przyczynił się do rozpadu pożycia – sąd orzeknie rozwód z winy obu stron. „Kodeksowi rodzinnemu i opiekuńczemu w kontekście rozkładu życia małżeńskiego nie jest znane pojęcie winy większej lub mniejszej, dla jej przypisania bowiem wystarczy każde zachowanie strony, które zasługuje na negatywną ocenę i które w jakimkolwiek stopniu przyczyniło się do rozkładu pożycia małżeńskiego.”(Wyrok SA w Katowicach z dnia 11 marca 2010 r., I ACa 46/10)

Małżonek może zostać uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia gdy:

  • był nielojalny i niewierny
  • poniżał, wszczynał awantury, stosował przemoc
  • odmawiał współżycia bez uzasadnionej przyczyny
  • odmawiał pracy zarobkowej pomimo możliwości i sił
  • nie przyczyniał się do zaspokajania potrzeb rodziny
  • nie współdziałał w wychowaniu dzieci
  • nie współdziałał w prowadzeniu gospodarstwa domowego
  • porzucił rodzinę
  • popadł w alkoholizm, hazard czy inne nałogi
  • inne

Najczęściej winę z rozkładzie pożycia udowodnić można z pomocą świadków, notatek z interwencji Policji, zdjęć czy nagrań.

Konsekwencją orzeczenia rozwodu z winy małżonka jest możliwość żądania alimentów.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia (tzn., gdy rozwód orzeczony został z winy obojga małżonków) i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom. 

Jeżeli jednak jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a  orzeczenie rozwodu spowoduje istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na jego żądanie może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego. Jest to niezależne od tego, czy małżonek niewinny pozostaje w niedostatku.

Wyżej wskazany obowiązek dostarczania środków utrzymania wygasa jednak w przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego przez małżonka uprawnionego do alimentów. Jednakże gdy zobowiązanym do alimentów pozostaje małżonek niewinny rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress